Have you made a Will? If not, why not?

Listed Under: Blog

Have you made a Will?  If not, what’s stopping you?

 

A recent poll commissioned by charity will-writing campaign Will Aid has found that shockingly 61% of people in Wales do not have a Will. 

 

Here are some reasons that people mentioned as to why they had not made a Will and our reasons as to why they should not stop you!

 

“I don’t have time to make a Will”

 

Making a Will is usually quite a simple process and involves just a short amount of your time for us to take your instructions.  We are open between 9am – 5pm and we can accommodate home visits if you are physically incapable of visiting our offices and can also arrange telephone appointments.  We can also take your instructions in Welsh if you prefer.

 

“I’ve got nothing really to pass on”

 

Whilst a Will is important to note your wishes as to where your assets should go after you pass away, there are also other things just as important that you can include in your will.  Some examples are that if you have children under the age of 18 years, you can appoint a Guardian in your Will to care for them should anything happen to you; you can confirm whether you wish to be buried or cremated or whether you wish to donate your body to medical science and you can specify where you would want your pets to go should anything happen to you.

 

“I can’t afford to make a Will”

 

In light of the current cost of living crisis, it is understandable that people are wary of spending money.  At J W Hughes & Co, our charges for simple, straight-forward Wills are fixed to ensure that you know where you stand when you come to us (for example a straight-forward Will is £150 + VAT; for a couple it is £250 + VAT). 

 

J W Hughes & Co have once again signed up to take part in the Will Aid scheme which takes place every year during the month of November.

 

Will Aid is a charity will-writing campaign which has been running since 1988 and is open to all adults over the age of 18 years.  By taking part, our Solicitors volunteer their time to charity to write Wills for members of the public and instead of you paying the usual fee for the Will, you would be asked to make a voluntary upfront donation to Will Aid. 

 

The suggested donation for a basic Will Aid Will is £100 for a single Will and £180 for a pair of mirror Wills.

 

The donations raised are then distributed between the following UK Charities:-

ActionAid
British Red Cross
Christian Aid
NSPCC
Save the Children
Sightsavers
Age UK

 

It is a no-brainer!  If you are interested in finding out more about Will Aid please visit their website on www.willaid.org.uk or call them on 0300 0309 558.

 

Our solicitor, Alaw Pari recently discussed the above further on Radio Cymru’s ‘Dros Ginio’ which you can re-listen to on the BBC website.                                               

 

If you wish to discuss any of the above further or if you would like to make an appointment with one of our solicitors, please telephone 01492 874774 for our Llandudno office and 01492 596596 for our Conwy office.  We can take instructions in English and Welsh to ensure you feel comfortable discussing such an important document.

 

 

Ydych chi wedi gwneud Ewyllys?  Os ddim, pam ddim?

 

Mae arolwg barn diweddar a gomisiynwyd gan yr ymgyrch ysgrifennu ewyllysiau elusennol Will Aid wedi canfod bod 61% o bobl yng Nghymru heb Ewyllys. 

 

Dyma rai o’r rhesymau a nodwyd gan y bobl gymrodd rhan yn yr arolwg, ac ein rhesymau pam na dylid hyn eich nadu:-

 

“Does gen i ddim amser i wneud Ewyllys”

 

Mae gwneud Ewyllys yn broses eithaf syml.  Rydym ni ar agor rhwng 9yb – 5yh ddydd Llun i ddydd Gwener, rydym ni’n gallu dod atoch chi i wneud apwyntiad yn eich cartref os rydych yn debygol o gael trafferth i gyrraedd ein swyddfeydd, a gallwn ni hefyd drefnu apwyntiadau dros y ffôn i chi. 

 

“Does gen i ddim byd i basio ymlaen”

 

Tra bod Ewyllys yn ddogfen bwysig i nodi eich dymuniadau o ran lle rydych chi eisiau i’ch asedau fynd ar ôl i chi farw, mae yna bethau eraill sydd yr un mor bwysig gallech gynnwys mewn Ewyllys.  Rhai esiamplau ydi penodi gwarcheidwad i’ch plant os ydynt o dan 18 oed; gallwch gadarnhau os dymunwch i’ch corff gael ei gladdu neu ei amlosgi neu ei roi tuag at wyddoniaeth feddygol a gallwch hefyd nodi lle byddwch eisiau i’ch anifeiliaid anwes fynd os bydd unrhywbeth yn digwydd i chi.

 

“Dwi methu fforddio gwneud Ewyllys”

 

Mae’r argyfwng costau byw presennol yn ei gwneud hi’n ddealladwy pam fod pobl yn ofalgar o wario arian.  Yma yn J W Hughes & Co, rydym ni’n gwneud yn siwr fod cost creu Ewyllys syml yn glir i wneud yn siwr eich bod yn gwybod lle rydych yn sefyll pan rydych yn dod atom (Ewyllys syml £150 + TAW; i gwpwl £250 + TAW).

 

Mae J W Hughes & Co unwaith eto yn cymryd rhan yn ymgyrch Will Aid sydd yn cymryd lle bob blwyddyn yn ystod mis Tachwedd.

 

Mae Will aid yn ymgyrch ysgrifennu ewyllysiau elusennol a sefydlodd yn 1988.  Mae ar gael i bob oedolyn dros 18 oed.  Wrth gymryd rhan, mae ein Cyfreithwyr yn  gwirfoddoli eu hamser i elusen er mwyn ysgrifennu Ewyllysiau i’r cyhoedd ac yn lle eich bod yn talu ni ein ffioedd arferol, byddwch yn gwneud cyfraniad gwirfoddol i Will Aid.

 

Maent yn awgrymu cyfraniad o £100 ar gyfer un Ewyllys syml a £180 ar gyfer par o Ewyllysiau i gwpwl.

 

Mae’r arian maent yn ei gasglu yn cael ei rannu rhwng yr elusennau canlynol:-

ActionAid
British Red Cross
Christian Aid
NSPCC
Save the Children
Sightsavers
Age UK

 

Gorau po gyntaf!  Os ydych chi eisiau darganfod fwy o wybodaeth am Will Aid cerwch ar eu gwefan ar www.willaid.org.uk neu ffoniwch nhw ar 0300 0309 558.

 

Roedd ein cyfreithwraig, Alaw Pari ar raglen ‘Dros Ginio’ ar Radio Cymru yn ddiweddar yn trafod yr uchod ymhellach, a gallwch chi ail-wrando arno ar wefan y BBC.

 

Os hoffech drafod yr uchod yn fwy neu os hoffwch wneud apwyntiad efo un o’n cyfreithwyr, ffoniwch ein swyddfa Llandudno ar 01492 874774 neu ein swyddfa Conwy ar 01492 596596.  Gallwn gymryd apwyntiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg i wneud yn siwr eich bod yn gyfforddus yn trafod dogfen mor bwysig.